TUS – Trening Umiejętności Społecznych

 • Co to jest TUS?
  TUS czyli Trening Umiejętności Społecznych to forma terapii realizowana w grupie rówieśniczej ukierunkowana na uczenie się przez dzieci efektywnych sposobów funkcjonowania społecznego. W grupie liczącej 4 do 6 uczestników dzieci w bezpieczny sposób, bez oceniania, w atmosferze akceptacji i zrozumienia dzieci uczą się budować relacje z rówieśnikami. Podczas zabaw i gier oraz w trakcie sytuacji społecznych tworzonych przez certyfikowanych terapeutów dzieci uczą się jak tworzyć satysfakcjonujące relacje z innymi, jakie zachowania są społecznie akceptowalne, a jakie nie, jakich granic nie należy przekraczać, uczą się odczytywać i nazywać emocje, gesty i mowę ciała, W czasie zajęć wspierane są:
  • komunikacja – umiejętność słuchania, reagowania na wypowiedzi innych, zadawanie pytań;
  • umiejętności społeczne – nawiązywanie kontaktu wzrokowego, tworzenie i utrzymywanie granic, pomaganie innym, rozwiązywanie konfliktów;
  • radzenie sobie w trudnych sytuacjach – nauka asertywności, proszenie o pomoc;
  • emocje – rozpoznawanie, nazywanie, stopniowanie;
  • budowanie własnej tożsamości- odkrywanie swoich cech, mocnych i słabszych stron.
  Ważne, by grupa była na podobnym poziomie wiekowym, poznawczym, intelektualnym i komunikacyjnym – wówczas formy wsparcia będą adekwatne do możliwości każdego uczestnika, aby mógł w pełni skorzystać z zajęć.
 • Jak wyglądają zajęcia TUS?
  Trening Umiejętności Społecznych to regularne spotkania, raz w tygodniu, w tej samej grupie uczestników. Ta systematyczność zajęć i niezmienność grupy są ważne, by uczestnicy czuli się bezpiecznie i mieli możliwość rozwijania swoim umiejętności w środowisku, któremu ufają.
 • Do kogo skierowane są zajęcia TUS?
  Zajęcia TUS skierowane są do dzieci:
  • z diagnozą całościowych zaburzeń rozwoju (Zespół Aspergera, Autyzm), lub z podejrzeniem występowania zaburzeń rozwojowych;
  • mających trudności w nawiązywaniu i utrzymywaniu kontaktów społecznych;
  • nieśmiałych, wycofanych społecznie;
  • mających trudności z przestrzeganiem norm społecznych;
  • z trudnościami z adaptacją do nowych sytuacji.
 • Jakie są najważniejsze cele zajęć?
  • kształtowanie i rozwijanie umiejętności społecznych;
  • kształtowanie i rozwijanie umiejętności komunikacyjnych, poszerzanie zasobu słownictwa;
  • kształtowanie i rozwijanie umiejętności przestrzegania zasad;
  • uczenie się rozpoznawania emocji i potrzeb, znaczenia gestów, ekspresji mimicznej i ciała;
  • odreagowanie napięć emocjonalnych;
  • kształtowanie umiejętności rozwiązywania konfliktów i nabywanie umiejętności współpracy w grupie;
  • kształtowanie umiejętności radzenia sobie z porażkami i niepowodzeniami;
  • rozwijanie świadomości własnego ciała i własnej osoby;
  • rozwijanie zainteresowań i pobudzanie do nawiązywania relacji i interakcji rówieśniczych;
  • kształtowanie umiejętności podejmowania decyzji, wyrażania własnych potrzeb i emocji.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *