/
Zajęcia dydaktyczne

Zajęcia dydaktyczne

W trakcie zajęć ogólnorozwojowych realizowana jest podstawa programowa MEN. Wszystkie grupy przedszkolne pracują na programie wychowania przedszkolnego „Zanim będę uczniem”, który oparty jest na edukacji wspierającej indywidualny rozwój każdego dziecka, zgodny z jego możliwościami. Zachęca do stosowania nowatorskich form i metod pracy, pozostawia możliwość modyfikacji, zawiera wskazówki o charakterze metodycznym i organizacyjnym. Autorzy programu silnie akcentują konieczność wyjścia naprzeciw potrzebom dzieci, podmiotowego traktowania dziecka i podejmowania przez nie różnorodnych działań, będących podstawą rozwoju.

Realizując treści programowe nauczycielki odwołują się do dziecięcych przeżyć, doświadczeń, wiadomości, zainteresowań. Dzięki temu dzieci są aktywne, twórcze i chętnie uczestniczą w zajęciach. Zajęcia plastyczne stanowią integralną część zajęć ogólnorozwojowych. Podczas nich dzieci poznają różnorodne techniki plastyczne. Mają nieograniczony dostęp do materiałów plastycznych, co wpływa pozytywnie na rozwój twórczości i wyobraźni dziecięcej.