WWR

Przedszkole realizuje bezpłatne indywidualne zajęcia terapeutyczne z wczesnego wspomagania rozwoju zarówno dla dzieci uczęszczających do naszego przedszkola, jak również dla dzieci z poza przedszkola, posiadających opinię o wczesnym wspomaganiu rozwoju wydaną przez Poradnię psychologiczno –pedagogiczną .

Zajęcia prowadzone są przez zespół specjalistów posiadających przygotowanie do pracy z małymi dziećmi o zaburzonym rozwoju psychoruchowym:

  • psycholog
  • logopeda
  • pedagog specjalny
  • terapeuta Integracji Sensorycznej
  • fizjoterapeuta

Priorytetowymi zadaniami zespołu jest określenie kierunków i harmonogramu działań w zakresie wczesnego wspomagania i wsparcia rodziny dziecka, opracowanie i realizowanie z dzieckiem i jego rodziną indywidualnego programu terapii oraz analizowanie skuteczności form pomocy udzielanej dziecku i jego rodzinie. Wszelkie działania zespołu wczesnego wspomagania rozwoju mają na celu podniesienie poziomu funkcjonowania dziecka oraz wspieranie rodziców w procesie opieki i wychowania.

Zajęcia w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka są dobrowolne i nieodpłatne.

Podstawa Prawna:

  • Art. 71b pkt. 2a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572)
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 4 kwietnia 2005 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci (Dz. U. Nr 68, poz. 587)